Αρχεία κατηγοριών: ΑΣΕΠ

Μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών (προκήρυξη)

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου2022 ημέρα Δευτέρα και λήγει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικές περιγραφές των θέσεων στο φορέα, ανά κωδικό θέσης:

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) (κωδ.101): Παροχή διοικητικής υποστήριξης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και οργάνωση λειτουργίας του γραφείου του. Ο ρόλος αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς (για εσωτερικά και εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη) για όλα τα θέματα που αφορούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών (CLO) (κωδ.102): Παροχή διοικητικής υποστήριξης στον Γενικό Διευθυντή, και τα Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και οργάνωση λειτουργίας της συγκεκριμένης Γενικής Διεύθυνσης. Ο ρόλος αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς (για εσωτερικά και εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη) για όλα τα θέματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.

Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (IR) (κωδ.201): Διαχείριση της συνεχούς συμμετοχής σε διεθνή fora για ECA’s (π.χ. ΕΕ, ΟΟΣΑ, Ένωση της Βέρνης). Είναι επίσης υπεύθυνο για τις διαπραγματεύσεις και τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας που σχετίζονται με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς. Τέλος, είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη συμφωνιών συνεργασίας, αντασφάλισης και συνασφάλισης με άλλους ECA’s. https://ef85daf871526d9b16260881c2fc5064.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-39/html/container.html

Υπάλληλος γραφείου – Υποδοχή / Reception (κωδ.302): Τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου της Εταιρείας, διακίνηση της εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας και ενημέρωση των λοιπών οργανικών μονάδων μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της υποδοχής επισκεπτών, συνεργατών και προσκεκλημένων. Ασχολείται με τη λειτουργία γραμματειακής υποστήριξης των δράσεων της Εταιρείας και το τηλεφωνικό κέντρο.

Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (κωδ.303): Η διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, μέσω της διαχείρισης και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Η διαχείριση των συστημάτων αμοιβών και παροχών του προσωπικού με βάση τις αποφάσεις της εταιρίας και τις εταιρικές διαδικασίες καθώς και η ενημέρωση της διοίκησης για τις τάσεις της αγοράς. Η επίβλεψη της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεων αμοιβών και παροχών του προσωπικού, η διασφάλιση της ορθότητας τους με βάση τις σχετικές εγκρίσεις και η παρακολούθηση του σχετικού προϋπολογισμού.

Η διαχείριση της διαδικασίας αξιολόγησης των εργαζομένων και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εταιρίας και των υπηρεσιών της. Η διοικητική μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεων της εταιρίας και προσωπικού και η διαχείριση της ασφάλισης του προσωπικού. Επίσης είναι υπεύθυνο για την Υποδοχή της Εταιρείας σε όλα τα κτίρια της Εταιρείας.

Στέλεχος Τμήματος Επικοινωνίας και Τύπου (κωδ.304): Είναι υπεύθυνο για το σύνολο της διαχείρισης των πρωτοβουλιών επικοινωνίας, συντονίζει τις δραστηριότητες του Τύπου και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας και των εταιρικών λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης.

Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών (CBO) (κωδ.40 2): Παροχή διοικητικής υποστήριξης στον Γενικό Διευθυντή και τα Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών και οργάνωση λειτουργίας της συγκεκριμένης Γενικής Διεύθυνσης. Ο ρόλος αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς (για εσωτερικά και εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη) για όλα τα θέματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών.

Στέλεχος Τμήματος Αποζημιώσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων (κωδ.403): Διαχειρίζεται όλες τις ενέργειες για αναδιάρθρωση χρέους ή/και εκ νέου προγραμματισμό εισπράξεων απαιτήσεων ή χρέους από πελάτες σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου και το Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών. Διαχειρίζεται τις εμπορικές και πολιτικές αξιώσεις και απαιτήσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Εξασφαλίζει όλες τις διοικητικές/ επιχειρησιακές απαιτήσεις/διαδικασίες των συναλλαγών με όλες/όλα τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις/Τμήματα και
διαχειρίζεται τη ροή της πληροφόρησης προς όλους. Είναι υπεύθυνο για την ορθή κατανομή των ανακτηθέντων ποσών από εμπορικές και πολιτικές αξιώσεις μεταξύ της Εταιρείας και της ασφαλισμένης εταιρείας proquota και (τυχόν χρειαστεί) διαπραγματεύεται ενδεχόμενη συμφωνία με την ασφαλισμένη εταιρεία.

Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων και άλλων προϊόντων (κωδ.404): Είναι υπεύθυνο για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που σχετίζονται με οικονομικές εγγυήσεις και άλλα προϊόντα εκτός των πιστώσεων. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την προκαταρκτική φάση, τη διάρθρωση, την αναδοχή και τη διαχείριση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της τελικής έγκρισής της, των εισροών δεδομένων για το μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας και της έκδοσης των
αντίστοιχων εγγράφων σύμφωνα με την αξιολόγηση της ανάλυσης κινδύνου και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων. Διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της εμπορικής προσφοράς και των οικονομικών χαρακτηριστικών (δηλαδή της τιμολόγησης και των όρων του συμβολαίου). Διαχειρίζεται και συντονίζει τη διαδικασία αντασφάλισης σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες δομές. Ενεργοποιεί, διαχειρίζεται και παρακολουθεί αντασφαλιστικές εταιρείες, εποπτεύοντας τις ενιαίες συμφωνίες εγγύησης / αντασφάλισης, καθώς και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες δομές. Αναπτύσσει, σε συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ τη σχέση με τις κύριες εμπορικές ενώσεις με σκοπό τη δημιουργία νέων δυνητικών επιχειρηματικών ευκαιριών, την ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών και την προώθηση των επιχειρηματικών προοπτικών.

Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Πιστώσεων Εξαγωγών και Πιστωτικών Ασφαλίσεων (κωδ.405): Είναι υπεύθυνο για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που σχετίζονται με κάθε είδους πιστώσεις. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την προκαταρκτική φάση, τη διάρθρωση, την αναδοχή και τη διαχείριση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της τελικής έγκρισής της, των εισροών δεδομένων για το μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας και της έκδοσης των αντίστοιχων εγγράφων σύμφωνα με την αξιολόγηση της ανάλυσης κινδύνου και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων. Διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της εμπορικής προσφοράς και των οικονομικών χαρακτηριστικών (δηλαδή της τιμολόγησης και των όρων του συμβολαίου). Λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρέχει το Τμήμα Μάρκετινγκ, εποπτεύει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων, εντοπίζοντας τεχνικές και άλλες λύσεις για τη συνεχή βελτίωσή τους. Ενεργοποιεί, διαχειρίζεται και παρακολουθεί αντασφαλιστικές εταιρείες, εποπτεύοντας τις ενιαίες συμφωνίες εγγύησης/αντασφάλισης, καθώς και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες δομές.

Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (κωδ.406): Είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας και των ενεργειών μάρκετινγκ που αφορούν στις πωλήσεις. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες γραμμές του τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, του εμπορικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδιασμού πωλήσεων καθώς και για την ανάπτυξη των καναλιών και δικτύων πωλήσεων. Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τμηματοποίησης της αγοράς των ελληνικών εξαγωγικών και μη επιχειρήσεων, την ανάθεση και παρακολούθηση των εμπορικών στόχων του δικτύου πωλήσεων και του μοντέλου πώλησης και την επίβλεψη της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των ενεργειών μάρκετινγκ και διαχειρίζεται σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του τμήματος. Αναπτύσσει και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των ψηφιακών ενεργειών μάρκετινγκ
και πωλήσεων και συλλέγει ιδέες και έργα από την αγορά των εξαγωγικών πιστώσεων για την ορθή ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Αθήνας – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Αττικής) – (κωδ.407): Είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας και των ενεργειών μάρκετινγκ που αφορούν στις πωλήσεις στην γεωγραφική περιοχή της Αττικής. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες γραμμές του τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, του εμπορικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδιασμού πωλήσεων καθώς και για την ανάπτυξη των καναλιών και δικτύων πωλήσεων της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τμηματοποίησης της αγοράς των ελληνικών εξαγωγικών και μη επιχειρήσεων, την ανάθεση και παρακολούθηση των εμπορικών στόχων του δικτύου πωλήσεων και του μοντέλου πώλησης και την επίβλεψη της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των ενεργειών μάρκετινγκ και διαχειρίζεται σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του τμήματος. Αναπτύσσει και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των ψηφιακών ενεργειών μάρκετινγκ και πωλήσεων και συλλέγει ιδέες και έργα από την αγορά των εξαγωγικών πιστώσεων για την ορθή ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) – (κωδ.408): Είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας και των ενεργειών μάρκετινγκ που
αφορούν στις πωλήσεις στην γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες γραμμές του τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, του εμπορικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδιασμού πωλήσεων καθώς και για την ανάπτυξη των καναλιών και δικτύων πωλήσεων της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τμηματοποίησης της αγοράς των ελληνικών εξαγωγικών και μη επιχειρήσεων, την ανάθεση και παρακολούθηση των εμπορικών στόχων του δικτύου πωλήσεων και του μοντέλου πώλησης και την επίβλεψη της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των ενεργειών μάρκετινγκ και διαχειρίζεται σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του τμήματος. Αναπτύσσει και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των ψηφιακών ενεργειών μάρκετινγκ και πωλήσεων και συλλέγει ιδέες και έργα
από την αγορά των εξαγωγικών πιστώσεων για την ορθή ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Αθήνας – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης) – (κωδ.409): Είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας και των ενεργειών μάρκετινγκ που αφορούν στις πωλήσεις στην γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες γραμμές του τμήματος Μάρκετινγκ και
Πωλήσεων, του εμπορικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδιασμού πωλήσεων καθώς και για την ανάπτυξη των καναλιών και δικτύων πωλήσεων της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τμηματοποίησης της αγοράς των ελληνικών εξαγωγικών και μη επιχειρήσεων, την ανάθεση και παρακολούθηση των εμπορικών στόχων του δικτύου πωλήσεων και του μοντέλου πώλησης και την επίβλεψη της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των ενεργειών μάρκετινγκ και διαχειρίζεται σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του τμήματος. Αναπτύσσει και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των ψηφιακών ενεργειών μάρκετινγκ και πωλήσεων και συλλέγει ιδέες και έργα από την αγορά των εξαγωγικών πιστώσεων για την ορθή ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων) – (κωδ.410): Είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας και των ενεργειών μάρκετινγκ που
αφορούν στις πωλήσεις στην γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες γραμμές του τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, του εμπορικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδιασμού πωλήσεων καθώς και για την ανάπτυξη των καναλιών και δικτύων πωλήσεων της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τμηματοποίησης της αγοράς των ελληνικών εξαγωγικών και μη επιχειρήσεων, την ανάθεση και παρακολούθηση των εμπορικών στόχων του δικτύου πωλήσεων και του μοντέλου πώλησης και την επίβλεψη της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των ενεργειών μάρκετινγκ και διαχειρίζεται σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού
και Οικονομικών Εκθέσεων τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του τμήματος. Αναπτύσσει και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των ψηφιακών ενεργειών μάρκετινγκ και πωλήσεων και συλλέγει ιδέες και έργα από την αγορά των εξαγωγικών πιστώσεων για την ορθή ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων.
Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO) (κωδ.502): Παροχή διοικητικής υποστήριξης στον Γενικό Διευθυντή, στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και οργάνωση λειτουργίας της συγκεκριμένης Γενικής Διεύθυνσης. Ο ρόλος αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς (για
εσωτερικά και εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη) για όλα τα θέματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων.
Στέλεχος Τμήματος Ανάλυσης Κινδύνου (κωδ.503): Είναι υπεύθυνο για την ανάλυση και εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας και του σχετικού με αυτή ρίσκου/κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης σεναρίων παρεμβάσεων σε τυχόν αναδιάρθρωσης χρέους. Είναι υπεύθυνο για την ανάλυση, εκτίμηση, και αξιολόγηση
της πιστοληπτικής ικανότητας και του σχετικού κινδύνου με αυτή για συναλλαγές δομημένης χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών βάσει περιουσιακών στοιχείων) και της χρηματοδότησης έργων (project fi nance). Είναι υπεύθυνο για την εκτίμηση και αξιολόγηση του κρατικού κινδύνου (sovereign risk), καθώς επίσης για την αποτίμηση και την παρακολούθηση των κρατικών/κυρίαρχων αντισυμβαλλομένων. Διενεργεί αναλύσεις περιβαλλοντικών κινδύνων, καθορίζοντας ένα σύστημα διαδικασιών για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον μετριασμό του κινδύνου σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΟΣΑ.

Στέλεχος Τμήματος Διαχείρισης και Αποτίμησης Κινδύνου (κωδ.504): Καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση κινδύνων και τη μεταφορά κινδύνων που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Προτείνει, αναπτύσσει και εφαρμόζει τις μεθοδολογίες, τα μοντέλα και τα ολοκληρωμένα συστήματα μέτρησης ελέγχου κινδύνων, παρακολουθώντας τη σωστή κατανομή του αποθεματικού και κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, διασφαλίζοντας πάντα τον έλεγχο
του κινδύνου. Διαχειρίζεται τα επίπεδα των τεχνικών αποθεμάτων. Παρακολουθεί τις παρεμβάσεις βελτιστοποίησης κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών μεταφοράς κινδύνου, των αποθεματικών και της ρευστότητας της εταιρείας. Είναι υπεύθυνο για τη σχεδίαση μεθοδολογιών τιμολόγησης/αποτίμησης και εναλλακτικών υποθέσεων/σεναρίων τιμολόγησης / αποτίμησης, υποστηρίζοντας τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών στον καθορισμό και την προσαρμογή της τιμολόγησης / αποτίμησης
και επαληθεύει την επάρκεια / ορθότητα της τόσο με βάση τους στόχους της εταιρείας όσο και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.
Στέλεχος Τμήματος Χρηματοοικονομικού (κωδ.602): Αρμόδιος για τον έλεγχο και την τήρηση των διαδικασιών εισπράξεων και πληρωμών της εταιρείας, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των υπολοίπων των πελατών της, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο τήρησης του Κανονισμού Επενδύσεών της.
Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων (κωδ.603): Αρμόδιος για τη σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων αναφορών, για την παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών που εκάστοτε ισχύουν σε σχέση με το Μητρώο Δεσμεύσεων, για την κατάρτιση και υποβολή του ετήσιου προϋπολογισμού προς έγκριση, καθώς και για τη συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις της εταιρείας, για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση
των προϋπολογισμών κάθε Διεύθυνσης και Τμήματος.
Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου (κωδ.604): Αρμόδιοι για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων βάσει της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, για τη διενέργεια των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκαιρη χρηματοδότηση της Εταιρείας, για τη σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και την υποβολή σχετικών δηλώσεων βάσει της κείμενης ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού και ισολογισμού την υποβολή τους για έγκριση και τις ενέργειες για τη δημοσίευσή του.
Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών (κωδ.605): Αρμόδιος για την οργάνωση και συγκέντρωση των υποβαλλομένων αιτημάτων, την επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, ως και την υποβολή του για έγκριση αρμοδίως, για τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και διαγωνιστικών διαδικασιών, αυτόνομα ή σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμό και εγγυητικών επιστολών καλής εκτελέσεως ή επιστροφή τους και για την
παρακολούθηση και έλεγχο των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και την τήρηση αρχείου.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ:

View Fullscreen

Πηγή: https://www.aftodioikisi.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2022

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων και ειδικότερα εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) πρώην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Κεντρική Υπηρεσία).

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

(Πίνακας Θέσεων)

Πηγή: asep.gr

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 469 προσλήψεις σε ΕΦΑ, Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους

Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 469 ατόμων για την κάλυψη αναγκών της χειμερινής περιόδου 2022 – 2023 στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής περιοχές:

Δήμων Αθηναίων, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Μαραθώνος, Ναυπακτίας, Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Άργους-Μυκηνών, Ναυπλιέων, Επιδαύρου, Τρίπολης, Αρταίων, Πατρέων, Θηβαίων, Τανάγρας, Γρεβενών, Δράμας, Ελευσίνας, Ρόδου, Κω, Ηρωικής Νήσου Κάσου, Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Χαλκιδέων, Ερέτριας, Ζακύνθου, Αρχαίας Ολυμπίας, Πύργου, Ήλιδας, Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Βέροιας, Νάουσας, Ηρακλείου, Φαιστού, Χερσονήσου, Γόρτυνας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννιτών, Καβάλας, Καρδίτσας, Σοφάδων, Καστοριάς, Άργους – Ορεστικού, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Σάμης, Ληξουρίου, Κιλκίς, Παιονίας, Κοζάνης, Βοΐου, Κορινθίων, Νεμέας, Σικυωνίων, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Θήρας, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Μυκόνου, Φολεγάνδρου, Σίφνου, Κιμώλου, Άνδρου, Σπάρτης, Ευρώτα, Λαρισαίων, Σητείας, Αγίου Νικολάου, Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Βόλου, Πύλου – Νέστορος, Καλαμάτας, Αβδήρων, Πειραιώς, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Κυθήρων, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου, Κατερίνης, Δίου – Ολύμπου, Πρέβεζας, Ρεθύμνης, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Σερρών, Αμφίπολης, Τρικκαίων, Λαμιέων, Φλώρινας, Αμυνταίου, Δελφών, Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Αριστοτέλη, Χανίων, Χίου, Μετεώρων και Παιανίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/ apaskholesesto-demosio-tomea/aiteseis-proslepses-prosopikou-sto-upourgeio-politismou-kai-athletismou Για την είσοδο στην εφαρμογή συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Εν συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ .

Κατόπιν οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργάζονται την αίτηση όσες φορές επιθυμούν πριν την οριστική υποβολή της. Επιπλέον και μετά την οριστική υποβολή, δύνανται να πραγματοποιήσουν αναίρεση της υποβολής για τυχόν διορθώσεις μέχρι και τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει η αίτησή του/της να είναι ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων για την ορθή υποβολή της αίτησης, στον σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr βρίσκονται αναρτημένα τα εξής: Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η παρούσα Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022, το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Γνώσης Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-05-2022».

Για το ακριβές χρονικό διάστημα (ημέρες & ώρες) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση: στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr και στο σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr.

Η προκήρυξη

Πηγή: dikaiologitika.gr

Προσλήψεις – ΑΣΕΠ 8K/2022: Σε ΦΕΚ η προκήρυξη για 70 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ 8Κ/2022: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμες θέσεις εργασίας σε έξι φορείς – Ποιες ειδικότητες ζητούνται 

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο η 8Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που προβλέπει την πρόσληψη 70 ατόμων, μόνιμου προσωπικού, σε έξι μεγάλους φορείς του δημοσίου και συγκεκριμένα:

-Στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

-Στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΠΕΚΑ

-Στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – ΜΤΠΥ,

-Στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο – ΝΑΤ,

-Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΚΚΑ (υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

-Στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Σύμφωνα με την προκήρυξη η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 8:00 και λήγει την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Δείτε την προκήρυξη, πατώντας ΕΔΩ.

Δείτε τον πίνακα των θέσεων, πατώντας ΕΔΩ.

Πηγή: protothema.gr

Προκήρυξη 7Κ/2022: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για 3.720 μόνιμες θέσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από την, Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον 7Κ/2022 διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 3.720 θέσεις εργασίας στην Υγεία και τα βήματα της αίτησης για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν είναι απλά. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου στις 14:00 το μεσημέρι.

Στο Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών “Εξυπηρετώ” αναλαμβάνουμε την άμεση διεκπεραίωση των αιτήσεων – προτάσεων. Ο υπεύθυνος του ιδιωτικού ΚΕΠ Κοζάνης «Εξυπηρετώ» Λευτέρης Ιωαννίδης, ενημερώνει για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά. Επισκεφτείτε το Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών “Εξυπηρετώ” στην Πλατεία Λασσάνη 15, για να σας συμβουλεύσουμε για τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

ΑΣΕΠ 7Κ/2022: Ολόκληρη η προκήρυξη για 3.720 μόνιμες προσλήψεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Πλήρης επιβεβαίωση workenter.gr

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε ολόκληρη η προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 3.720 μονίμων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όπως έγραψε εγκαίρως το workenter.gr, αρχίζει από τις 22 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.ADVERTISING

Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021 ως κατωτέρω:UnmuteRemaining Time -0:00 FullscreenDownload

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣhttps://47d990efafd500644db981f50ca229e2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Περιοχές

Το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί σε 127 νοσοκομειακές μονάδες σε όλη τη χώρα, οι οποίες βρίσκονται σε 63 περιοχές.

Δείτε τις περιφέρειες – περιοχές και τους φορείς:

 • Αιτωλ/νιας (Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλ/νιας)
 • Ανατολική Αττική (Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας)
 • Αργολίδα (Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας)
 • Αρκαδία (Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο)
 • Άρτα (Γενικό Νοσοκομείο Άρτας)
 • Αχαΐα (Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας)
 • Βοιωτία (Γενικό Νοσοκομείο Λειβαδιάς – Γενικό Νοσοκομείο Θηβών)
 • Βόρειος Τομέας Αθηνών (Σισμανόγλειο, ΚΑΤ, Κωνσταντοπούλειο, Παίδων Πεντέλης, Ογκολογικό Κηφισιάς)
 • Γρεβενών (Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών)
 • Δράμας (Γενικό Νοσοκομείο Δράμας)
 • Δυτικής Αττικής (Θριάσιο, Άγιος Παντελεήμων, Αγία Βαρβάρα)
 • Δυτικού Τομέα Αθηνών (Αττικόν, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής-Δρομοκαΐτειο)
 • Έβρου (Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης)
 • Εύβοιας (Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Καρύστου, Κύμης)
 • Ευρυτανίας (Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου)
 • Ζακύνθου (Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου “Άγιος Διονύσιος”)
 • Ηλείας (Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας)
 • Ημαθίας (Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας)
 • Ηρακλείου (Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Πανεπιστημιακό Γενικό  Νοσοκομείο)
 • Θεσπρωτίας (Γενικό Νοσοκομείο Φυλιατών)
 • Θεσσαλονίκης (Άγιος Παύλος, Αντικαρκινικό “Θεαγένειο”, “Παπαγεωργίου”, “Γ. Γεννηματάς”, “Γ. Παπανικολάου”, Ιπποκράτειο)
 • Θήρας (Γενικό Νοσοκομείο Θήρας)
 • Ικαρίας (Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας)
 • Ιωαννίνων (Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο)
 • Καβάλας (Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας)
 • Καλύμνου (Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου)
 • Καρδίτσας (Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας)
 • Καρπάθου ηρωικής νήσου Κάσου (Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου)
 • Καστοριάς (Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς)
 • Κεντρικός Τομέας  Αθηνών (“Άγιος Σάββας”, “Λαϊκο”, “Έλενα Βενιζέλου Αλεξάνδρα”, “Ιπποκράτειο”, “Γ. Γεννηματάς”, “Ελπίς”, “Παμμακάριστος”, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, “Ευαγγελισμός”, “Σωτηρία”, “Α. Κυριακού”, Οφθαλμιατρείο Αθηνών, “Ανδρέας Συγγρός”, Παθολογικό Νοσοκομείο “Αγία Ελένη”, )
 • Κέρκυρας (Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας)
 • Κεφαλληνίας (Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας)
 • Κιλκίς (Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς)
 • Κοζάνης (Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας)
 • Κορινθίας (Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου)
 • Κω (Γενικό Νοσοκομείο “Ιπποκράτειον”)
 • Λακωνίας (Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας)
 • Λάρισας (Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας)
 • Λασιθίου (Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου, Νοσοκομείου “Αγίου Νικολάου”, Νοσοκομείο Νεαπόλεως)
 • Λέσβου (Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης)
 • Λευκάδας (Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας)
 • Λήμνου (Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου)
 • Μαγνησίας (Γενικό Νοσοκομείο Βόλου)
 • Μεσσηνίας (Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας)
 • Νάξου (Γενικό Νοσοκομείο Νάξου)
 • Ξάνθης (Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης)
 • Πειραιώς (“Μεταξά”, “Άγιος Παντελεήμων”, “Τζάνειο”, )
 • Πέλλας (Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας)
 • Πιερίας (Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης)
 • Πρέβεζας (Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας)
 • Ρεθύμνης (Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου)
 • Ροδόπης (Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής)
 • Ρόδου (Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου)
 • Σάμου (Γενικό Νοσοκομείο Σάμου)
 • Σερρών (Γενικό Νοσοκομείο Σερρών)
 • Σύρου (Γενικό Νοσοκομείο Σύρου)
 • Τρικάλων (Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων)
 • Φθιώτιδας (Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας)
 • Φλώρινας (Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας)
 • Φωκίδα (Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας)
 • Χαλκιδικής (Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής)
 • Χανίων (Γενικό Νοσοκομείο Χανίων)
 • Χίος (Γενικό Νοσοκομείο Χίου)

Το προνόμιο της εντοπιότητας

Το προνόμιο της εντοπιότητας μπορεί να οδηγήσει εκατοντάδες υποψηφίους στη μόνιμη πρόσληψη στο Δημόσιο. Η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την επιλογή 3.720 υπαλλήλων στις δομές Υγείας όλης της χώρας διαθέτει θέσεις με εντοπιότητα.

Το workenter.gr δημοσιεύει, συγκεντρωτικά, όλες τις περιοχές που συνδέονται με τους κωδικούς εντοπιότητας 06 και 07. Όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι σε μία από τις περιοχής της παρακάτω λίστας που δημοσιεύουμε -και πληρούν τα προσόντα της προκήρυξης- έχουν την πρόσληψη… στην τσέπη!

Αρμόδιο στέλεχος του ΑΣΕΠ, συνομιλώντας με το workenter.gr, επιβεβαίωνε ότι η εντοπιότητα υπερισχύει ακόμα και έναντι της εμπειρίας ή της ειδικής εμπειρίας.

Παράδειγμα: Δύο υποψήφιοι διεκδικούν μία θέση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ο ένας διαθέτει εντοπιότητα αλλά όχι ειδική εμπειρία. Ο δεύτερος δεν διαθέτει εντοπιότητα αλλά έχει εμπειρία. Θα προσληφθεί ο πρώτος που έχει εντοπιότητα, δηλαδή είναι μόνιμος κάτοικος Ιωαννίνων.

Εντοπιότητα: Η λίστα με τις 34 περιοχές:

 1. Χίος
 2. Φλώρινα
 3. Άμφισσα
 4. Κομοτηνή
 5. Σύρος
 6. Σέρρες
 7. Γιαννιτσά
 8. Έδεσσα
 9. Λήμνος
 10. Νάξος
 11. Κύθηρα
 12. Ξάνθη
 13. Λέσβος
 14. Λευκάδα
 15. Κως
 16. Κοζάνη
 17. Κιλκίς
 18. Κεφαλονιά
 19. Κέρκυρα
 20. Κάρπαθος
 21. Καστοριά
 22. Λέρος
 23. Κάλυμνος
 24. Ιωάννινα
 25. Ικαρία
 26. Σαντορίνη
 27. Φιλιάτες
 28. Ζάκυνθος
 29. Καρπενήσι
 30. Αλεξανδρούπολη
 31. Διδυμότειχο
 32. Δράμα
 33. Γρεβενά
 34. Σάμος

Όσοι είναι δημότες μίας εκ των παραπάνω περιοχών προηγούνται έναντι άλλων υποψηφίων που δεν έχουν εντοπιότητα.

Επισημάνσεις

Οι έχοντες το προνόμιο της εντοπιότητας δεν προσλαμβάνονται “αυτομάτως”. Εννοείται πως πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της προκήρυξης 7Κ/2022. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτουν τόσο το βασικό τίτλο σπουδών, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στη θέση, όσο και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα.

Στην μεγάλη προκήρυξη της Υγείας, που απέστειλε το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο, ζητούνται τέσσερα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα. Αυτά είναι:

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη:View Fullscreen

https://workenter.gr/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https://workenter.gr/wp-content/uploads/2022/09/FEK-2022-Tefxos-A.S.E.P.-00060-downloaded-01_09_2022-1.pdf&attachment_id=344949&dButton=true&pButton=true&oButton=false&sButton=true#page=23&zoom=auto,-274,842

Κάντε έγκυρη αίτηση με το workenter.gr

Ξεκινήστε από τώρα την προετοιμασία της υποψηφιότητάς σας. Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες αιτήσεων του workenter.gr για να κατοχυρώσετε ορθή και έγκυρη συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό μονίμων.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, καλέστε στα τηλέφωνα:

 • 211 9555 099
 • 211 9555 025
 • 211 9555 022
 • 211 9555 050
 • 211 9555 051

Εναλλακτικά

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Αναγράφοντας στο θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7Κ/2022” και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνό σας.

ΑΣΕΠ 7Κ/2022: Ολόκληρη η προκήρυξη για 3.720 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία

Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021 ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Περιοχές
Το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί σε 127 νοσοκομειακές μονάδες σε όλη τη χώρα, οι οποίες βρίσκονται σε 63 περιοχές.

Δείτε τις περιφέρειες – περιοχές και τους φορείς:

Αιτωλ/νιας (Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλ/νιας)
Ανατολική Αττική (Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας)
Αργολίδα (Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας)
Αρκαδία (Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο)
Άρτα (Γενικό Νοσοκομείο Άρτας)
Αχαΐα (Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας)
Βοιωτία (Γενικό Νοσοκομείο Λειβαδιάς – Γενικό Νοσοκομείο Θηβών)
Βόρειος Τομέας Αθηνών (Σισμανόγλειο, ΚΑΤ, Κωνσταντοπούλειο, Παίδων Πεντέλης, Ογκολογικό Κηφισιάς)
Γρεβενών (Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών)
Δράμας (Γενικό Νοσοκομείο Δράμας)
Δυτικής Αττικής (Θριάσιο, Άγιος Παντελεήμων, Αγία Βαρβάρα)
Δυτικού Τομέα Αθηνών (Αττικόν, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής-Δρομοκαΐτειο)
Έβρου (Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης)
Εύβοιας (Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Καρύστου, Κύμης)
Ευρυτανίας (Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου)
Ζακύνθου (Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου “Άγιος Διονύσιος”)
Ηλείας (Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας)
Ημαθίας (Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας)
Ηρακλείου (Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο)
Θεσπρωτίας (Γενικό Νοσοκομείο Φυλιατών)
Θεσσαλονίκης (Άγιος Παύλος, Αντικαρκινικό “Θεαγένειο”, “Παπαγεωργίου”, “Γ. Γεννηματάς”, “Γ. Παπανικολάου”, Ιπποκράτειο)
Θήρας (Γενικό Νοσοκομείο Θήρας)
Ικαρίας (Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας)
Ιωαννίνων (Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο)
Καβάλας (Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας)
Καλύμνου (Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου)
Καρδίτσας (Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας)
Καρπάθου ηρωικής νήσου Κάσου (Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου)
Καστοριάς (Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς)
Κεντρικός Τομέας Αθηνών (“Άγιος Σάββας”, “Λαϊκο”, “Έλενα Βενιζέλου Αλεξάνδρα”, “Ιπποκράτειο”, “Γ. Γεννηματάς”, “Ελπίς”, “Παμμακάριστος”, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, “Ευαγγελισμός”, “Σωτηρία”, “Α. Κυριακού”, Οφθαλμιατρείο Αθηνών, “Ανδρέας Συγγρός”, Παθολογικό Νοσοκομείο “Αγία Ελένη”, )
Κέρκυρας (Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας)
Κεφαλληνίας (Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας)
Κιλκίς (Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς)
Κοζάνης (Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας)
Κορινθίας (Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου)
Κω (Γενικό Νοσοκομείο “Ιπποκράτειον”)
Λακωνίας (Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας)
Λάρισας (Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας)
Λασιθίου (Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου, Νοσοκομείου “Αγίου Νικολάου”, Νοσοκομείο Νεαπόλεως)
Λέσβου (Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης)
Λευκάδας (Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας)
Λήμνου (Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου)
Μαγνησίας (Γενικό Νοσοκομείο Βόλου)
Μεσσηνίας (Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας)
Νάξου (Γενικό Νοσοκομείο Νάξου)
Ξάνθης (Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης)
Πειραιώς (“Μεταξά”, “Άγιος Παντελεήμων”, “Τζάνειο”, )
Πέλλας (Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας)
Πιερίας (Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης)
Πρέβεζας (Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας)
Ρεθύμνης (Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου)
Ροδόπης (Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής)
Ρόδου (Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου)
Σάμου (Γενικό Νοσοκομείο Σάμου)
Σερρών (Γενικό Νοσοκομείο Σερρών)
Σύρου (Γενικό Νοσοκομείο Σύρου)
Τρικάλων (Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων)
Φθιώτιδας (Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας)
Φλώρινας (Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας)
Φωκίδα (Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας)
Χαλκιδικής (Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής)
Χανίων (Γενικό Νοσοκομείο Χανίων)
Χίος (Γενικό Νοσοκομείο Χίου)
Το προνόμιο της εντοπιότητας

Το προνόμιο της εντοπιότητας μπορεί να οδηγήσει εκατοντάδες υποψηφίους στη μόνιμη πρόσληψη στο Δημόσιο. Η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την επιλογή 3.720 υπαλλήλων στις δομές Υγείας όλης της χώρας διαθέτει θέσεις με εντοπιότητα.

Εντοπιότητα: Η λίστα με τις 34 περιοχές:
Χίος
Φλώρινα
Άμφισσα
Κομοτηνή
Σύρος
Σέρρες
Γιαννιτσά
Έδεσσα
Λήμνος
Νάξος
Κύθηρα
Ξάνθη
Λέσβος
Λευκάδα
Κως
Κοζάνη
Κιλκίς
Κεφαλονιά
Κέρκυρα
Κάρπαθος
Καστοριά
Λέρος
Κάλυμνος
Ιωάννινα
Ικαρία
Σαντορίνη
Φιλιάτες
Ζάκυνθος
Καρπενήσι
Αλεξανδρούπολη
Διδυμότειχο
Δράμα
Γρεβενά
Σάμος
Όσοι είναι δημότες μίας εκ των παραπάνω περιοχών προηγούνται έναντι άλλων υποψηφίων που δεν έχουν εντοπιότητα.

Επισημάνσεις
Οι έχοντες το προνόμιο της εντοπιότητας δεν προσλαμβάνονται “αυτομάτως”. Εννοείται πως πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της προκήρυξης 7Κ/2022. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτουν τόσο το βασικό τίτλο σπουδών, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στη θέση, όσο και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα.

Στην μεγάλη προκήρυξη της Υγείας, που απέστειλε το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο, ζητούνται τέσσερα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα. Αυτά είναι:

Πηγή: https://workenter.gr/asep-7k-2022-olokliri-i-prokiryxi-gia-3-720-monimes-proslipseis-stin-ygeia-344702/

ΑΣΕΠ: 72 θέσεις για μονίμους στα επιμελητήρια

Ζητούνται υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται νέα προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 72 υπαλλήλων στα επιμελητήρια.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

 • Επιμελητήριο Ημαθίας: 2 θέσεις (ΠΕ, ΔΕ)
 • Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: 4 θέσεις (ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ)
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος: 64 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
 • Επιμελητήριο Ιωαννίνων: 1 θέση (ΔΕ)
 • Επιμελητήριο Σερρών: 1 θέση (ΠΕ)

Σημειώστε τα δεδομένα του νέου διαγωνισμού:

 • Η επιλογή θα γίνει με το σύστημα των μορίων
 • Πριμοδοτείται η απλή εμπειρία, όχι η ειδική
 • Η εμπειρία γίνετια αποδεκτή είτε αυτή αποκτήθηκε στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα

Οι θέσεις αφορούν κυρίως διοικητικούς, οικονομολόγους, μηχανικούς, πτυχιούχους πληροφορικής, κλητήρεςUnmuteRemaining Time -0:00 FullscreenDownload

Σημειώστε ότι από τη διαδικασία απορρίπτονται όσοι δεν υποβάλλουν -την ώρα των αιτήσεων- παράβολο 3 ευρώ, πιθανά πρόσθετα προσόντα και τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών.

Πηγή: www.workenter.gr

wpChatIcon