Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V

Ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από τις 31.10.2022 έως και τις 09.11.2022, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Χονδροκώστας Αλέξανδρος (Τηλ: 2463115851, [email protected] & Μασούρα Αλεξάνδρα (Τηλ: 2463115853, [email protected])

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V

Πηγή: www.dei.gr

wpChatIcon