Προσλήψεις μηχανικών και γεωπόνων από το Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την πρόσληψη 3 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Ειδικότητες 

Οι ειδικότητες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Γεωπόνων – 1 θέση
  • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Στογιάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2461350467, 2461350468 και 2461350473). 

Πηγή: https://www.proson.gr

wpChatIcon