Μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών (προκήρυξη)

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου2022 ημέρα Δευτέρα και λήγει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικές περιγραφές των θέσεων στο φορέα, ανά κωδικό θέσης:

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) (κωδ.101): Παροχή διοικητικής υποστήριξης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και οργάνωση λειτουργίας του γραφείου του. Ο ρόλος αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς (για εσωτερικά και εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη) για όλα τα θέματα που αφορούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών (CLO) (κωδ.102): Παροχή διοικητικής υποστήριξης στον Γενικό Διευθυντή, και τα Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και οργάνωση λειτουργίας της συγκεκριμένης Γενικής Διεύθυνσης. Ο ρόλος αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς (για εσωτερικά και εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη) για όλα τα θέματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.

Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (IR) (κωδ.201): Διαχείριση της συνεχούς συμμετοχής σε διεθνή fora για ECA’s (π.χ. ΕΕ, ΟΟΣΑ, Ένωση της Βέρνης). Είναι επίσης υπεύθυνο για τις διαπραγματεύσεις και τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας που σχετίζονται με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς. Τέλος, είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη συμφωνιών συνεργασίας, αντασφάλισης και συνασφάλισης με άλλους ECA’s. https://ef85daf871526d9b16260881c2fc5064.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-39/html/container.html

Υπάλληλος γραφείου – Υποδοχή / Reception (κωδ.302): Τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου της Εταιρείας, διακίνηση της εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας και ενημέρωση των λοιπών οργανικών μονάδων μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της υποδοχής επισκεπτών, συνεργατών και προσκεκλημένων. Ασχολείται με τη λειτουργία γραμματειακής υποστήριξης των δράσεων της Εταιρείας και το τηλεφωνικό κέντρο.

Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (κωδ.303): Η διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, μέσω της διαχείρισης και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Η διαχείριση των συστημάτων αμοιβών και παροχών του προσωπικού με βάση τις αποφάσεις της εταιρίας και τις εταιρικές διαδικασίες καθώς και η ενημέρωση της διοίκησης για τις τάσεις της αγοράς. Η επίβλεψη της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεων αμοιβών και παροχών του προσωπικού, η διασφάλιση της ορθότητας τους με βάση τις σχετικές εγκρίσεις και η παρακολούθηση του σχετικού προϋπολογισμού.

Η διαχείριση της διαδικασίας αξιολόγησης των εργαζομένων και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εταιρίας και των υπηρεσιών της. Η διοικητική μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεων της εταιρίας και προσωπικού και η διαχείριση της ασφάλισης του προσωπικού. Επίσης είναι υπεύθυνο για την Υποδοχή της Εταιρείας σε όλα τα κτίρια της Εταιρείας.

Στέλεχος Τμήματος Επικοινωνίας και Τύπου (κωδ.304): Είναι υπεύθυνο για το σύνολο της διαχείρισης των πρωτοβουλιών επικοινωνίας, συντονίζει τις δραστηριότητες του Τύπου και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας και των εταιρικών λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης.

Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών (CBO) (κωδ.40 2): Παροχή διοικητικής υποστήριξης στον Γενικό Διευθυντή και τα Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών και οργάνωση λειτουργίας της συγκεκριμένης Γενικής Διεύθυνσης. Ο ρόλος αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς (για εσωτερικά και εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη) για όλα τα θέματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών.

Στέλεχος Τμήματος Αποζημιώσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων (κωδ.403): Διαχειρίζεται όλες τις ενέργειες για αναδιάρθρωση χρέους ή/και εκ νέου προγραμματισμό εισπράξεων απαιτήσεων ή χρέους από πελάτες σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου και το Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών. Διαχειρίζεται τις εμπορικές και πολιτικές αξιώσεις και απαιτήσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Εξασφαλίζει όλες τις διοικητικές/ επιχειρησιακές απαιτήσεις/διαδικασίες των συναλλαγών με όλες/όλα τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις/Τμήματα και
διαχειρίζεται τη ροή της πληροφόρησης προς όλους. Είναι υπεύθυνο για την ορθή κατανομή των ανακτηθέντων ποσών από εμπορικές και πολιτικές αξιώσεις μεταξύ της Εταιρείας και της ασφαλισμένης εταιρείας proquota και (τυχόν χρειαστεί) διαπραγματεύεται ενδεχόμενη συμφωνία με την ασφαλισμένη εταιρεία.

Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων και άλλων προϊόντων (κωδ.404): Είναι υπεύθυνο για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που σχετίζονται με οικονομικές εγγυήσεις και άλλα προϊόντα εκτός των πιστώσεων. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την προκαταρκτική φάση, τη διάρθρωση, την αναδοχή και τη διαχείριση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της τελικής έγκρισής της, των εισροών δεδομένων για το μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας και της έκδοσης των
αντίστοιχων εγγράφων σύμφωνα με την αξιολόγηση της ανάλυσης κινδύνου και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων. Διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της εμπορικής προσφοράς και των οικονομικών χαρακτηριστικών (δηλαδή της τιμολόγησης και των όρων του συμβολαίου). Διαχειρίζεται και συντονίζει τη διαδικασία αντασφάλισης σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες δομές. Ενεργοποιεί, διαχειρίζεται και παρακολουθεί αντασφαλιστικές εταιρείες, εποπτεύοντας τις ενιαίες συμφωνίες εγγύησης / αντασφάλισης, καθώς και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες δομές. Αναπτύσσει, σε συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ τη σχέση με τις κύριες εμπορικές ενώσεις με σκοπό τη δημιουργία νέων δυνητικών επιχειρηματικών ευκαιριών, την ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών και την προώθηση των επιχειρηματικών προοπτικών.

Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Πιστώσεων Εξαγωγών και Πιστωτικών Ασφαλίσεων (κωδ.405): Είναι υπεύθυνο για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που σχετίζονται με κάθε είδους πιστώσεις. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την προκαταρκτική φάση, τη διάρθρωση, την αναδοχή και τη διαχείριση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της τελικής έγκρισής της, των εισροών δεδομένων για το μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας και της έκδοσης των αντίστοιχων εγγράφων σύμφωνα με την αξιολόγηση της ανάλυσης κινδύνου και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων. Διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της εμπορικής προσφοράς και των οικονομικών χαρακτηριστικών (δηλαδή της τιμολόγησης και των όρων του συμβολαίου). Λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρέχει το Τμήμα Μάρκετινγκ, εποπτεύει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων, εντοπίζοντας τεχνικές και άλλες λύσεις για τη συνεχή βελτίωσή τους. Ενεργοποιεί, διαχειρίζεται και παρακολουθεί αντασφαλιστικές εταιρείες, εποπτεύοντας τις ενιαίες συμφωνίες εγγύησης/αντασφάλισης, καθώς και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες δομές.

Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (κωδ.406): Είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας και των ενεργειών μάρκετινγκ που αφορούν στις πωλήσεις. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες γραμμές του τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, του εμπορικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδιασμού πωλήσεων καθώς και για την ανάπτυξη των καναλιών και δικτύων πωλήσεων. Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τμηματοποίησης της αγοράς των ελληνικών εξαγωγικών και μη επιχειρήσεων, την ανάθεση και παρακολούθηση των εμπορικών στόχων του δικτύου πωλήσεων και του μοντέλου πώλησης και την επίβλεψη της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των ενεργειών μάρκετινγκ και διαχειρίζεται σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του τμήματος. Αναπτύσσει και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των ψηφιακών ενεργειών μάρκετινγκ
και πωλήσεων και συλλέγει ιδέες και έργα από την αγορά των εξαγωγικών πιστώσεων για την ορθή ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Αθήνας – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Αττικής) – (κωδ.407): Είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας και των ενεργειών μάρκετινγκ που αφορούν στις πωλήσεις στην γεωγραφική περιοχή της Αττικής. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες γραμμές του τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, του εμπορικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδιασμού πωλήσεων καθώς και για την ανάπτυξη των καναλιών και δικτύων πωλήσεων της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τμηματοποίησης της αγοράς των ελληνικών εξαγωγικών και μη επιχειρήσεων, την ανάθεση και παρακολούθηση των εμπορικών στόχων του δικτύου πωλήσεων και του μοντέλου πώλησης και την επίβλεψη της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των ενεργειών μάρκετινγκ και διαχειρίζεται σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του τμήματος. Αναπτύσσει και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των ψηφιακών ενεργειών μάρκετινγκ και πωλήσεων και συλλέγει ιδέες και έργα από την αγορά των εξαγωγικών πιστώσεων για την ορθή ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) – (κωδ.408): Είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας και των ενεργειών μάρκετινγκ που
αφορούν στις πωλήσεις στην γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες γραμμές του τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, του εμπορικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδιασμού πωλήσεων καθώς και για την ανάπτυξη των καναλιών και δικτύων πωλήσεων της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τμηματοποίησης της αγοράς των ελληνικών εξαγωγικών και μη επιχειρήσεων, την ανάθεση και παρακολούθηση των εμπορικών στόχων του δικτύου πωλήσεων και του μοντέλου πώλησης και την επίβλεψη της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των ενεργειών μάρκετινγκ και διαχειρίζεται σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του τμήματος. Αναπτύσσει και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των ψηφιακών ενεργειών μάρκετινγκ και πωλήσεων και συλλέγει ιδέες και έργα
από την αγορά των εξαγωγικών πιστώσεων για την ορθή ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Αθήνας – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης) – (κωδ.409): Είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας και των ενεργειών μάρκετινγκ που αφορούν στις πωλήσεις στην γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες γραμμές του τμήματος Μάρκετινγκ και
Πωλήσεων, του εμπορικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδιασμού πωλήσεων καθώς και για την ανάπτυξη των καναλιών και δικτύων πωλήσεων της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τμηματοποίησης της αγοράς των ελληνικών εξαγωγικών και μη επιχειρήσεων, την ανάθεση και παρακολούθηση των εμπορικών στόχων του δικτύου πωλήσεων και του μοντέλου πώλησης και την επίβλεψη της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των ενεργειών μάρκετινγκ και διαχειρίζεται σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του τμήματος. Αναπτύσσει και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των ψηφιακών ενεργειών μάρκετινγκ και πωλήσεων και συλλέγει ιδέες και έργα από την αγορά των εξαγωγικών πιστώσεων για την ορθή ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων) – (κωδ.410): Είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας και των ενεργειών μάρκετινγκ που
αφορούν στις πωλήσεις στην γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες γραμμές του τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, του εμπορικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδιασμού πωλήσεων καθώς και για την ανάπτυξη των καναλιών και δικτύων πωλήσεων της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τμηματοποίησης της αγοράς των ελληνικών εξαγωγικών και μη επιχειρήσεων, την ανάθεση και παρακολούθηση των εμπορικών στόχων του δικτύου πωλήσεων και του μοντέλου πώλησης και την επίβλεψη της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο των ενεργειών μάρκετινγκ και διαχειρίζεται σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού
και Οικονομικών Εκθέσεων τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του τμήματος. Αναπτύσσει και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των ψηφιακών ενεργειών μάρκετινγκ και πωλήσεων και συλλέγει ιδέες και έργα από την αγορά των εξαγωγικών πιστώσεων για την ορθή ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων.
Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO) (κωδ.502): Παροχή διοικητικής υποστήριξης στον Γενικό Διευθυντή, στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και οργάνωση λειτουργίας της συγκεκριμένης Γενικής Διεύθυνσης. Ο ρόλος αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς (για
εσωτερικά και εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη) για όλα τα θέματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων.
Στέλεχος Τμήματος Ανάλυσης Κινδύνου (κωδ.503): Είναι υπεύθυνο για την ανάλυση και εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας και του σχετικού με αυτή ρίσκου/κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης σεναρίων παρεμβάσεων σε τυχόν αναδιάρθρωσης χρέους. Είναι υπεύθυνο για την ανάλυση, εκτίμηση, και αξιολόγηση
της πιστοληπτικής ικανότητας και του σχετικού κινδύνου με αυτή για συναλλαγές δομημένης χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών βάσει περιουσιακών στοιχείων) και της χρηματοδότησης έργων (project fi nance). Είναι υπεύθυνο για την εκτίμηση και αξιολόγηση του κρατικού κινδύνου (sovereign risk), καθώς επίσης για την αποτίμηση και την παρακολούθηση των κρατικών/κυρίαρχων αντισυμβαλλομένων. Διενεργεί αναλύσεις περιβαλλοντικών κινδύνων, καθορίζοντας ένα σύστημα διαδικασιών για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον μετριασμό του κινδύνου σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΟΣΑ.

Στέλεχος Τμήματος Διαχείρισης και Αποτίμησης Κινδύνου (κωδ.504): Καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση κινδύνων και τη μεταφορά κινδύνων που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Προτείνει, αναπτύσσει και εφαρμόζει τις μεθοδολογίες, τα μοντέλα και τα ολοκληρωμένα συστήματα μέτρησης ελέγχου κινδύνων, παρακολουθώντας τη σωστή κατανομή του αποθεματικού και κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, διασφαλίζοντας πάντα τον έλεγχο
του κινδύνου. Διαχειρίζεται τα επίπεδα των τεχνικών αποθεμάτων. Παρακολουθεί τις παρεμβάσεις βελτιστοποίησης κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών μεταφοράς κινδύνου, των αποθεματικών και της ρευστότητας της εταιρείας. Είναι υπεύθυνο για τη σχεδίαση μεθοδολογιών τιμολόγησης/αποτίμησης και εναλλακτικών υποθέσεων/σεναρίων τιμολόγησης / αποτίμησης, υποστηρίζοντας τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών στον καθορισμό και την προσαρμογή της τιμολόγησης / αποτίμησης
και επαληθεύει την επάρκεια / ορθότητα της τόσο με βάση τους στόχους της εταιρείας όσο και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.
Στέλεχος Τμήματος Χρηματοοικονομικού (κωδ.602): Αρμόδιος για τον έλεγχο και την τήρηση των διαδικασιών εισπράξεων και πληρωμών της εταιρείας, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των υπολοίπων των πελατών της, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο τήρησης του Κανονισμού Επενδύσεών της.
Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων (κωδ.603): Αρμόδιος για τη σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων αναφορών, για την παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών που εκάστοτε ισχύουν σε σχέση με το Μητρώο Δεσμεύσεων, για την κατάρτιση και υποβολή του ετήσιου προϋπολογισμού προς έγκριση, καθώς και για τη συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις της εταιρείας, για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση
των προϋπολογισμών κάθε Διεύθυνσης και Τμήματος.
Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου (κωδ.604): Αρμόδιοι για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων βάσει της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, για τη διενέργεια των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκαιρη χρηματοδότηση της Εταιρείας, για τη σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και την υποβολή σχετικών δηλώσεων βάσει της κείμενης ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού και ισολογισμού την υποβολή τους για έγκριση και τις ενέργειες για τη δημοσίευσή του.
Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών (κωδ.605): Αρμόδιος για την οργάνωση και συγκέντρωση των υποβαλλομένων αιτημάτων, την επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, ως και την υποβολή του για έγκριση αρμοδίως, για τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και διαγωνιστικών διαδικασιών, αυτόνομα ή σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμό και εγγυητικών επιστολών καλής εκτελέσεως ή επιστροφή τους και για την
παρακολούθηση και έλεγχο των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και την τήρηση αρχείου.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ:

View Fullscreen

Πηγή: https://www.aftodioikisi.gr

wpChatIcon